ÇANAKKALE YENİCE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MONTESSORİ EĞİTİM MATERYALLERİ ALIMI

YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MONTESSORİ EĞİTİM MATERYALLERİ ALIMI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 7
     
Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 135.238,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MONTESSORİ EĞİTİM MATERYALLERİ ALIMI

YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MONTESSORİ EĞİTİM MATERYALLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/74292
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ 26 17550 YENİCE/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2864743034 - 2864743417
c) Elektronik Posta Adresi : yenice17@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MONTESSORİ EĞİTİM MATERYALLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Özel Eğitim Okulu Kışlalar Mah. YENİCE/ÇANAKKALE
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 5 iş günü içinde işe başlanacak ve 30 gün içinde malın tamamı teknik şartnamede belirtilen okula teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenice/ ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 06.03.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenice/ ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenice/ ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yeni Mahalle Çarşı Caddesi No 26 YENİCE / ÇANAKKALE - 02864743445

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.